Triển khai Container lên “Alibaba Cloud Container Service for Kubernetes” (ACK) bằng GitHub Actions

1. GitHub Actions là gì?

GitHub Actions là một công cụ giúp tự động hóa quy trình phát triển phần mềm tại nơi lưu trữ code GitHub. Khi bạn nhận được một event, ví dụ như một developer tạo một pull request cho một repository nào đó, GitHub Actions sẽ chạy một loạt các dòng lệnh được thiết lập trước để thực thi các công việc như build và test chương trình.

GitHub Actions cung cấp các tác nhân xây dựng và triển khai ( (runners), chạy trên các máy ảo hỗ trợ hệ điều hành , Windows và macOS. Ngoài ra, bạn có thể self-hosted runners trên Alibaba .

2. Các thành phần của GitHub Actions

  • Workflow: là một thủ tục tự động, workflows được tạo bởi một hay nhiều job và các job này có thể chạy Theo định kỳ hoặc trigger chạy khi nhận được một event nào đó.
  • Events: Là một hành động ấn định để trigger một workflow, ví dụ khi một developer tạo một nhánh develop nào đó thì event này được gửi tới workflow, hoặc bạn có thể sử dụng webhook khi nhận một event bên ngoài trigger vào workflow.
  • Jobs: Là một tập các steps để thực thi trên cùng một runner. Mặc định với một workflow chạy nhiều job thì các job này chạy song song (parallel)
  • Runners: Là một server mà GitHub Actions cài đặt các ứng dụng trong nó. Bạn có thể sử dụng runner của github hoặc bạn có thể sử dụng server riêng của bạn. Github runner hỗ trợ các hệ điều hành: Linux, Microsoft Windows, and macOS
  • Actions: Là một building block, có tính portable được build sẵn,  bạn có thể tạo riêng một action riêng cho bạn.

3. Yêu cầu:

4. Sử dụng GitHub Actions để Deploy một Container lên ACK

Trong phần sau, chúng ta sẽ triển khai 1 container chạy Webserver lên Alibaba Cloud Container Service trên Kubernetes bằng cách sử dụng GitHub Actions. Chúng ta sẽ sử dụng ack-demo cho bài hướng dẫn này

  • Bước 1: Truy cập tính năng GitHub Actions trong phần kiển khai bằng repo chứa Dockerfile, triển khai Kubernetes, service và files. Chọn Deploy to Alibaba Cloud ACK trong mục Actions và click Configure

 

  • Bước 2: Sau khi click vào Configure, hãy chỉnh file workflow bằng cách thay đổi biến môi trường sao cho phù hợp với môi trường Alibaba Cloud.

 

  • Bước 3: Thêm biến môi trường Access_Key_ID & Access_Key_Secret của tài khoản Alibaba Cloud vào trong Github dưới Settings:

 

  • Bước 4: Sau khi commit lên Github repository, nó sẽ kích hoạt trigger trong file workfow và chạy. Sau khi thành công, tất cả các bước trong job sẽ đánh dấu complete

 

Cuối cùng, bạn có thể xác nhậm rằng container đã hoàn thành việc deployed bằng cách truy cập vào Kubernetes cluster và chạy lệnh  kubetcl get deployments

 

Có thể kiểm tra bằng cách truy cập website từ internet

 

Tham khảo

Print Friendly, PDF & Email

Related posts:

Random posts:

%d bloggers like this: